جامعه آزاد رایانش ابری
بورد جامعه آزاد رایانش ابری
حمایت مالی برای توسعه جامعه
دانشنامه آزاد رایانش ابری ایران
آرشیو وبینارها و جلسات آنلاین جامعه
در صورت ایجاد کاربر جدید در سایت حتما پوشه اسپم خود را چک کنید و برای دریافت ایمیل های بعدی از این سایت در خصوص پاسخ های مطرح شده، تنظیمات رفع اسپم در صندوق پست الکترونیک خود را انجام دهید.

همیشه توجه داشته باشیم که با رأی مثبت خود می توانیم از دوستانمان تشکر کنیم!

دسته بندی ها

905 سوال

854 پاسخ

365 نظر

1.4k کاربر


فعال ترین کاربران
این ماه:
  1. رها - 1 امتیاز
Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
+3 امتیاز

21014.02: [Host #17] MIPS for VM #19 by PEs (2 * 2660.0). PE #0: 1270.90.
21014.02: [Host #17] Total allocated MIPS for VM #30 (Host #17) is 122.24, was requested 135.82 out of total 1000.00 (13.58%)
21014.02: [Host #17] MIPS for VM #30 by PEs (2 * 2660.0). PE #0: 122.24.
21014.02: [Host #17] Under allocated MIPS for VM #30: 13.58
21014.02: [Host #17] VM #30 is in migration
21014.02: [Host #17] Total allocated MIPS for VM #32 (Host #17) is 496.45, was requested 551.61 out of total 1000.00 (55.16%)
21014.02: [Host #17] MIPS for VM #32 by PEs (2 * 2660.0). PE #0: 496.45.
21014.02: [Host #17] Under allocated MIPS for VM #32: 55.16
21014.02: [Host #17] VM #32 is in migration
21014.02: [Host #17] Total allocated MIPS for VM #34 (Host #17) is 530.06, was requested 530.06 out of total 1000.00 (53.01%)
21014.02: [Host #17] MIPS for VM #34 by PEs (2 * 2660.0). PE #0: 530.06.
21014.02: [Host #17] utilization is 69.38%

21014.02: [Host #18] utilization is 0.00%

21014.02: [Host #19] Total allocated MIPS for VM #16 (Host #19) is 1639.28, was requested 1639.28 out of total 2000.00 (81.96%)
21014.02: [Host #19] MIPS for VM #16 by PEs (2 * 2660.0). PE #0: 917.62. PE #1: 721.67.
21014.02: [Host #19] Total allocated MIPS for VM #24 (Host #19) is 648.83, was requested 648.83 out of total 2000.00 (32.44%)
21014.02: [Host #19] MIPS for VM #24 by PEs (2 * 2660.0). PE #0: 648.83.
21014.02: [Host #19] Total allocated MIPS for VM #5 (Host #19) is 360.55, was requested 360.55 out of total 2500.00 (14.42%)
21014.02: [Host #19] MIPS for VM #5 by PEs (2 * 2660.0). PE #0: 360.55.
21014.02: [Host #19] Total allocated MIPS for VM #35 (Host #19) is 733.00, was requested 733.00 out of total 1000.00 (73.30%)
21014.02: [Host #19] MIPS for VM #35 by PEs (2 * 2660.0). PE #0: 733.00.
21014.02: [Host #19] utilization is 63.57%

اگر بله چطور محاسبه شده است؟

ا

بوسیله ی (کاربر معمولی) (257 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره بوسیله ی
برای یافتن پاسخ های بیشتر، سئوال را به اشتراک بگذارید:

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

درصد مشخص شده نشانده دهنده ی درصد منابع اخصاص یافته به ماشین مجازی نسبت به کل حجم ماشین مجازی است.

 135.82 شما خودتونهم باتقسیم 

بر ۱۰۰۰

در خط اول به همین درصد می رسید 

بطور کلی برای هر ماشینمجازی سه فاکتور نزدیک به هم وجود دارد

اول حجم کلی ماشین مجازی است که هنگام تخصیص ماشین مجازی به میزبان لحاظ می شود

دوم حجم محاسباتی مورد درخواست توسط ماشین مجازی

سوم حجم اختصاص یافته به ماشین مجازی توسط 

VmScheduler

که این سه آیتم در خطوط لاگ بالا به ترتیب از راست به چپ هستند.

 برای مشاهده ی موارد نقض توافق نامه سطح خدمات باید به متد های چاپنتایجدر پایانشبیه سازی مراجعه کرد. والبته در اینجا هم می تواند اختلاف بینمیزان درخواست شده و میزان اختصاص یافته به عنوان نقطه ی ایجاد نقض توافق نامه مطرح شود 

 

بوسیله ی (کاربر معمولی) (245 امتیاز)
انتخاب شده بوسیله ی
...