جامعه آزاد رایانش ابری
بورد جامعه آزاد رایانش ابری
حمایت مالی برای توسعه جامعه
دانشنامه آزاد رایانش ابری ایران
آرشیو وبینارها و جلسات آنلاین جامعه
در صورت ایجاد کاربر جدید در سایت حتما پوشه اسپم خود را چک کنید و برای دریافت ایمیل های بعدی از این سایت در خصوص پاسخ های مطرح شده، تنظیمات رفع اسپم در صندوق پست الکترونیک خود را انجام دهید.

همیشه توجه داشته باشیم که با رأی مثبت خود می توانیم از دوستانمان تشکر کنیم!

دسته بندی ها

905 سوال

854 پاسخ

365 نظر

1.4k کاربر


فعال ترین کاربران
این ماه:
  1. رها - 1 امتیاز
Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
0 امتیاز
public class ByzantineDataCenter extends Datacenter{
    
 
        private boolean disableVmDestroy;    
        private int VmDestroyCount;
private double cloudletSubmitted;
      private String experimentName;        
 
 
public ByzantineDataCenter(
String name,
DatacenterCharacteristics characteristics,
VmAllocationPolicy vmAllocationPolicy,
List<Storage> storageList,
double schedulingInterval,
                        String experimentName) throws Exception {
super(name, characteristics, vmAllocationPolicy, storageList, schedulingInterval);
 
setdisableVmDestroy(false);
setCloudletSubmitted(-1);
setVmDestroyCount(0);
                setExperimentName(experimentName);
                
}
 
@Override
protected void updateCloudletProcessing() {
if (getCloudletSubmitted() == -1 || getCloudletSubmitted() == CloudSim.clock()) {
CloudSim.cancelAll(getId(), new PredicateType(CloudSimTags.VM_DATACENTER_EVENT));
schedule(getId(), getSchedulingInterval(), CloudSimTags.VM_DATACENTER_EVENT);
return;
}
double currentTime = CloudSim.clock();
 
if (currentTime > getLastProcessTime()) {
 
double minTime = updateCloudetProcessingWithoutSchedulingFutureEventsForce();
 
if (!isdisableVmDestroy()) {
List<Map<String, Object>> VmDestroyMap = getVmAllocationPolicy().optimizeAllocation(getVmList());
 
 
if (VmDestroyMap != null) {
for (Map<String, Object> Destroy : VmDestroyMap) {
Vm vm = (Vm) Destroy.get("vm");
                                                ByzantineHost targetHost = (ByzantineHost) Destroy.get("host");
                                                
incrementVmDestroyCount();
                                                
                                               send(
getId(),
vm.getRam() / ((double) targetHost.getBw() / (2 * 8000)),
CloudSimTags.VM_DESTROY,
VmDestroyMap);
                                               
                                               if (minTime != Double.MAX_VALUE) {
CloudSim.cancelAll(getId(), new PredicateType(CloudSimTags.VM_DATACENTER_EVENT));
send(getId(), getSchedulingInterval(), CloudSimTags.VM_DATACENTER_EVENT);
}
 
setLastProcessTime(currentTime);
 
                                        }
                                }
                        }
                }
        }
بوسیله ی (کاربر معمولی) (44 امتیاز)
برای یافتن پاسخ های بیشتر، سئوال را به اشتراک بگذارید:

2 پاسخ

0 امتیاز
بهتر است کد را توضیح بدین
بوسیله ی (کاربر معمولی) (706 امتیاز)
0 امتیاز
فکر میکنم کدها به اندازه کافی واضح هست
بوسیله ی (کاربر معمولی) (44 امتیاز)
...