جامعه آزاد رایانش ابری
بورد جامعه آزاد رایانش ابری
حمایت مالی برای توسعه جامعه
دانشنامه آزاد رایانش ابری ایران
آرشیو وبینارها و جلسات آنلاین جامعه
در صورت ایجاد کاربر جدید در سایت حتما پوشه اسپم خود را چک کنید و برای دریافت ایمیل های بعدی از این سایت در خصوص پاسخ های مطرح شده، تنظیمات رفع اسپم در صندوق پست الکترونیک خود را انجام دهید.

همیشه توجه داشته باشیم که با رأی مثبت خود می توانیم از دوستانمان تشکر کنیم!

دسته بندی ها

892 سوال

854 پاسخ

364 نظر

1.1k کاربر


فعال ترین کاربران
این ماه:
  Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
  0 امتیاز
  بوسیله ی (کاربر معمولی) (114 امتیاز)
  برای یافتن پاسخ های بیشتر، سئوال را به اشتراک بگذارید:

  1 پاسخ

  0 امتیاز
   
  بهترین پاسخ

  درود

  broker

  import org.cloudbus.cloudsim.Cloudlet;
  import org.cloudbus.cloudsim.CloudletSchedulerSpaceShared;
  import org.cloudbus.cloudsim.Datacenter;
  import org.cloudbus.cloudsim.DatacenterBroker;
  import org.cloudbus.cloudsim.Host;
  import org.cloudbus.cloudsim.Log;
  import org.cloudbus.cloudsim.Pe;
  import org.cloudbus.cloudsim.Vm;
  import org.cloudbus.cloudsim.core.CloudSim;
  import org.cloudbus.cloudsim.core.CloudSimTags;
  import org.cloudbus.cloudsim.core.SimEvent;
  import org.cloudbus.cloudsim.lists.VmList;
  /**
    * @author Mário Pardo
   */
  public class HirenBroker extends DatacenterBroker {
   
      public HirenBroker(String name) throws Exception {
          super(name);
      }
   
      @Override
      public void submitCloudlets() {
          int vmIndex = 0;
          int delay = 10;
          for (Cloudlet cloudlet : getCloudletList()) {
              Vm vm;
   
              if (cloudlet.getVmId() == -1) {
                  vm = getVmsCreatedList().get(vmIndex);
              } else {
                  vm = VmList.getById(getVmsCreatedList(), cloudlet.getVmId());
   
                  if (vm == null) {
                      Log.printLine(CloudSim.clock() + ": " + getName() + ": Postponing execution of cloudlet "
                              + cloudlet.getCloudletId() + ": bount VM not available");
                      continue;
                  }
              }
             Log.printLine(CloudSim.clock() + ": " + getName() + ": Sending cloudlet "
                      + cloudlet.getCloudletId() + " to VM #" + vm.getId());
              cloudlet.setVmId(vm.getId());
              schedule(getVmsToDatacentersMap().get(vm.getId()), delay, CloudSimTags.CLOUDLET_SUBMIT, cloudlet );
              //sendNow(getVmsToDatacentersMap().get(vm.getId()), CloudSimTags.CLOUDLET_SUBMIT, cloudlet);
              cloudletsSubmitted++;
              vmIndex = (vmIndex + 1) % getVmsCreatedList().size();
              getCloudletSubmittedList().add(cloudlet);
              //Cloudlet was submitted...checking VM Status 
              
              if (vm!=null){
                  vm.updateVmProcessing(CloudSim.clock(), null);
                  Host h = vm.getHost();
                  double hostCurrentCPUUse = 0.0;
                  for (Vm vmIt : h.getVmList()) {
                    hostCurrentCPUUse += vmIt.getTotalUtilizationOfCpu(CloudSim.clock());
                  }
                  hostCurrentCPUUse /= h.getVmList().size();
                  
                  double vmCurrentCPU = vm.getTotalUtilizationOfCpu(CloudSim.clock());
                  int CurrentRam = vm.getCurrentAllocatedRam();
                  //TO-DO -> Use currentCPU to your business rules...
                  //This will be done after you send each cloudlet
                  System.out.println("Cloudlet: " + cloudlet.getCloudletId() + " - VM: " + vm.getId()
                          + " - Current HOST Cpu MIPS Usage Percent: " + hostCurrentCPUUse +
                          " - Current VM CPU Usage Percent: " + vmCurrentCPU*100+" Ram:  "+ CurrentRam);
              }
              this.pause(delay);
              CloudSim.runClockTick();}}}

   

  بوسیله ی (کاربر معمولی) (720 امتیاز)
  انتخاب شده بوسیله ی
  ...